Laurea-päivä, lukuvuoden avajaiset, 2009-2010, toiminnan kehittämislinjaukset

 

Lukuvuoden avajaiset, henkilöstön yhteinen Laurea-päivä suuntaa tulevan lukuvuoden toimintaa ja toiminnan kehittämisen painopistealueita. Kehittämisen painopisteet linjaavat alueellisten kehittämispäivien sisältöjä ja täten alueiden toiminnan kehittämistyötä myös paikallisyksikkötasolla.

 

Lukuvuoden 2009–2010 avajaispuheenvuorossaan rehtori Pentti Rauhala toi esiin Laurean toiminnan sen hetkiset vahvuudet ja kehittämisen haasteet.

Laurean toiminnan vahvuudet:

Aluekehitystyö

 • Laurea on valittu aluekehityksen huippuyksiköksi vuosiksi 2003–2004 ja 2006–2007.

 • Aluekehitystyötä tukee siirtyminen koulutusalapohjaisen organisaatiosta alueyksikköpohjaiseen organisaatioon ja koulutusalajohtajajärjestelmästä paikallisyksikköjohtajajärjestelmään -> suotuisat edellytykset monialaisuuden toteutumiselle koulutusalakulttuurin korostumisen sijaan.

Tutkimus- ja kehitystyö ja pedagoginen kehittämistoiminta

 • Tutkimusvolyymin kasvu on ollut vuosina 2001 - 2007 prosentuaalisesti toiseksi suurin maan ammattikorkeakouluista eli 59,5 %, ja volyymi oli vuonna 2007 laajan metropolialueen ammattikorkeakoulujen suurin.

 • Vahva tutkimuksellisiin lähtökohtiin pohjautuva pedagoginen kehittäminen on saanut ilmauksensa kehittämispohjaisessa oppimisessa, LbD:ssä -> koulutuksen laatuyksikköpalkinto vuosiksi 2005 – 2006 ja 2008–2009. LbD-toimintamalli on saanut osakseen laajalti tunnustusta kansallisissa että kansainvälisissä arvioinneissa.

Kansainvälisyys

 • Kansainvälisten tutkimus- ja kehityshankkeiden määrän kasvu.

 • Ulkomaisten opiskelijoiden ja t&k-harjoittelijoiden määrän kasvu.

 • Laurean vetovoiman ja imagon parantuminen

 • Kevään 2009 yhteishaussa ensisijaisten hakijoiden määrä oli suhteellisesti maan suurin.

 • Taloustutkimuksen imagotutkimuksen mukaan Laurea oli vuonna 2009 maan toiseksi tunnetuin ammattikorkeakoulu.

Laurean toiminnan kehittämishaasteet:

Laadunvarmistus

 • Valmistautuminen Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) ulkoiseen auditointiin syksyllä 2010: mm. opiskelijoiden tulee kokea palautteen antaminen tärkeäksi, palautteen tulee vaikuttaa ja palautteen pohjalta tehdyt toimenpiteet tulee dokumentoida.

Hyvinvointi

 • Yhteisöllisyyden tukeminen hyvinvoinnin edistämiseksi.

 • Opiskelijatiedotuksen tehostaminen ja opiskelijayhteistyön lisääminen: haasteeseen vastattu mm. LAUREAMKOn ja johdon säännöllisesti toistuvien neuvottelutapaamisten kautta. Neuvottelutapaamisia käydään Laurea- ja paikallisyksikkötasolla

 • Henkilöstön työssä jaksaminen ja sen tukeminen: Laureassa panostettu jo vuosia esim. Aslak- ja Kuntoremontti-prosesseihin, laajennettuun työterveyshuoltoon, työnohjaukseen ja vastaaviin tukitoimiin -> tarjolla olevien tukitoimien tarkoituksenmukainen käyttö.

Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen

 • Hämeen ja Lahden ammattikorkeakoulujen, Laurean ja Metropolian tahtotilaa vuodelle 2020 tähtäävän itsenäisten korkeakoulujen liittoutuman toimintamallien hahmottaminen oli lukuvuoden 2009–2010 keskeisiä tehtäviä.

 • Opetusministeriö edellyttää konkreettisia ja näkyviä tuloksia niin ammattikorkeakoulujen strategiatyöltä kuin ammattikorkeakoulujen toiminnalta.

 • Laurean itsenäisyyden edellytyksenä tulevaisuudessa on, että Laurea kykenee omaa profiiliaan terävöittäviin ratkaisuihin, jotka tyydyttävät hyvin niin maan korkeakoulutoiminnan kuin metropolialueen omistajatahojenkin odotukset ja tarpeet.

 • Yhteistyö yliopistosektorin, erityisesti Aalto-yliopiston, kanssa tiivistyy ja antaa uusia mahdollisuuksia korkeakoulusektorien rajojen ylittyessä.

Tutkintotehokkuuden lisääminen

 • Valtakunnalliseen korkeakoulupoliittisiin tavoitteisiin sekä Laurean tulopohjan vahvistamiseen liittyy osaltaan yksiköiden palkitseminen tutkintotehokkuuden parantamiseksi: Laurean saamasta rahoituksesta 30 % määräytyy suoritettujen tutkintojen perusteella.

Valtakunnan korkeakoulupolitiikan tärkeitä tavoitteita lähivuosina ovat:

 • korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen,

 • koreakoulujen kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen, koulutukseen sijoittuminen ja työmarkkinoille tulon nopeuttaminen

 • korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laadun kehittäminen ja

 • aikuiskoulutuksen vahvistaminen.

 

Rehtorin avajaispuhe 18.8.2009 (pdf)