HAMK-Laurea ristiinarviointi 2009

Ristiinarvioinnilla kehitetään kumppaniammattikorkeakoulujen toimintaa ja laadunvarmistusjärjestelmiä. Tavoitteena on parantaa ammattikorkeakoulujen valmiuksia määritellä ja arvioida omaa toimintaa sekä vahvistaa täten ammattikorkeakoulujen arviointikulttuuria. Lisäksi tavoitteena on lisätä kumppaniammattikorkeakoulujen valmiuksia läpäistä Korkeakoulujen arviointineuvoston auditointi vuonna 2010. Ristiinarvioinnin tavoitteena on kehittää osallistuvien ammattikorkeakoulujen toiminnan laatua valitulla teema-alueella. Teema-alue vuoden 2009 HAMK:in ja Laurean välisessä ristiinarvioinnissa oli KKAn auditointikohde numero neljä: korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen.

Ristiinarviointiprosessissa HAMK ja Laurea tuottivat ennakkomateriaalia valitusta teema-alueesta, jotka toimivat pohja-aineistona ristiinarviointiseminaarissa. Ristiinarviointiaineistot luovutettiin kumppaniammattikorkeakoululle noin kolme viikkoa ennen ristiinarviointiseminaaria. Ristiinarviointimateriaalin pohjalta kumppaniammattikorkeakoulut laativat seminaarissa esitettäviä kysymyksiä toisilleen. Toimintaa koordinoivat HAMKin kehittämispäällikkö ja Laurean laatupäällikkö. Ristiinarviontiseminaariin osallistuivat ristiinarvioijina ammattikorkeakoulujen keskeinen johtajisto sekä opiskelijakuntien edustajat.

Ristiinarvioinnista esille nousseet Laurean keskeiset vahvuudet

 • Laurean laadunvarmistusjärjestelmä kattaa henkilöstöryhmien, opiskelijoiden ja sidosryhmien

  osallistumisen laadunvarmistukseen.

 • Laadunvarmistustoiminta on melko järjestelmällistä ja sen edistämiseksi on tehty työvälineitä, joiden avulla Laurean yksiköt voivat systematisoida käytänteitään.

 • Laurean laadunvarmistusjärjestelmä ja yksikkökohtainen laadunvarmistustoiminta

  on tehty näkyväksi Laurean laadunvarmistusportaalissa. Portaaliin on dokumentoitu

  mm. eri toimijaryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen. Osallistumisen lisäksi

  on portaaliin dokumentoitu osallistumisen tulokset: toiminnan kehittämistulokset.

Ristiinarvioinnista esille nousseet Laurean keskeiset kehittämiskohteet

Opiskelijat

 • Opiskelijoille tulee tehdä tutuksi ja näkyväksi heidän mahdollisuutensa/velvoitteensa yksikkönsä toiminnan laadun kehittämiseen. Riviopiskelijalle laatu on vaikea käsite.

 • Opiskelijoita tulee motivoida mm. palautteen antamiseen tuomalla esille annetun palautteen vaikuttavuus konkreettisin esimerkein.

 • Henkilöstön tulee olla tietoinen niin omasta kuin opiskelijan roolista ja tehtävästä, jotta se pystyy osallistamaan opiskelijoita laadunvarmistukseen.

Henkilöstö

 • Laadun kehittämisen menetelmät tulee purkaa auki eri henkilöstöryhmien näkökulmasta tietoisuuden ja laadunvarmistusjärjestelmäosaamisen lisäämiseksi.

Sidosryhmät

 • Sidosryhmien roolit ja tehtävät edellyttävät täsmennystä.

 • Laadunvarmistuksen näkökulmasta sidosryhmien mukanaolon jäsentäminen (P-D-C-A) toiminnan eri vaiheissa.

 • T&K-toiminnan laadunvarmistukseen liittyvät tekijät.

Lue lisää

Ristiinarvioinnin loppuraportti (pdf)